Lue uusimmat artikkelit täältä!

Ota yhteyttä!
IG YT FB

Suomen nuoret, politiikka ja radikalisoituminen

Maailman poliittinen tilanne on muuttunut viime aikoina radikaalimmaksi. Fasistit ja neo-natsi organisaatiot ovat näyttäytyneet julkisesti Yhdysvaltojen Charlottesvillessä, sekä Saksan Chemnitzissä. Tämä tilanne koskee varsinkin nuoria, jotka ovat muuttuneet poliittisesti aktiivisemmiksi, mutta samalla adoptoineet suuremmissa määrissä radikaalisia näkemyksiä.

Vaikka ihmisten poliittiset näkemykset ovat muuttuneet, mikään valtio ei ole tehnyt suuria muutoksia. Tämä ei ole hyvä asia. Suuret erot kansan näkemysten ja valtion poliitikkojen kanssa voi johtaa vakaviin seurauksiin. Tästä tekee vielä vakavampaa se, kuinka radikalisaatio vaikuttaa voimakkaasti vastakkaisiin ideologioihin, joka johtaa kansan sisäisiin kamppailuihin, joihin valtio ei voi puuttua valitsematta puolta.

Millainen tilanne sitten on suomen nuorten suhteen? Teimme kyselyn nuorten mielenkiinnosta, sekä näkökulmista poliittisiin kysymyksiin liittyen.

Kyselyn tulokset ja mitä ne kertovat nuorista

Halusimme ensin nähdä kuinka kiinnostuneita nuoret ovat politiikasta.

Vastaajista 68% sanoi olevansa kiinnostunut ja huomioitavaa on, että kokonaismäärästä 25% valitsi olevansa erittäin kiinnostunut. Vain 6,8% vastanneista eivät olleet ollenkaan kiinnostuneita maailmanpolitiikasta. Tämä ei vielä kerro ovatko he radikaaleja.

Yksi kyselyyn vastanneista sanoo: 

” Nuorten pitäisi olla kiinnostuneempia maailmanpolitiikasta, sillä ellemme kiinnitä huomiota yhteiskunnan asioihin, vanhemmat ihmiset hoitavat asiat puolestamme ja tekevät päätöksensä oman hyödyn pohjalta ajattelematta tulevia sukupolvia ja heidän elämäänsä tällä planeetalla. ”  

Politiikassa käytettävän sanaston ja poliittisten muutosten vaikutuksen ymmärtäminen on tärkeää, jotta he pystyvät tekemään järkeviä päätöksiä esimerkiksi äänestäessä. Tämän ymmärryksen saa vain seuraamalla aktiivisesti maailmanpolitiikkaa. Poliittisesti tietoisen ja aktiivisen väestön ylläpitäminen on tärkeää demokratian säilyttämisen kannalta. 


Yksi selvä viime vuosina tapahtunut nousu nuorten poliittisesta vaikutuksesta on muutokset ilmastonmuutoksen suhteen

Kaikkien vastanneiden mielestä ilmastonmuutos on vakava ongelma. Lisäksi 73,3% olivat erittäin samaa mieltä. Tämä ei ole yllättävää. Nuorten aktivismin, niin protestien kuin informaation levittämisen vaikutus on saanut aikaan muutoksia, jotka olisi voitu saada aikaan jo 2000-luvun vaihteessa. Silloin ilmastonmuutokseen vahvimmin vaikuttavat yritykset eivät vielä kokeneet tarpeeksi voimakasta painetta tehdä muutoksia. Vasta kun ymmärrys nuorten tulevaisuuden epävarmuudesta alkoi levitä laajasti tieteellisten ennustusten pohjalta alkaneesta aktivismista, alkoivat asiat hitaasti muuttua. 

Nykyään vahva näkemys ilmastonmuutoksen vakavuudesta ei ole radikaali ajatus, mutta 37% olivat erittäin eri mieltä yksilötason vaikutuksista. Tällä hetkellä muutokset, kuten päätökset olla käyttämättä muovipillejä ovat monien mielestä riittäviä ja tälle ryhmälle ajatus yksilötason muutoksien heikosta vaikutuksesta on askel radikaalimpaan suuntaan. 

“Ilmastonmuutokseen voidaan vaikuttaa yksilön valinnoilla, mutta näin isoihin ongelmiin vaaditaan valtioiden välistä kansainvälistä yhteistyötä. Esim. jos koronan pysäyttäminen nojautuisi vain yksilöiden tekemiin valintoihin ilman valtiojohtoista ja kansainvälistä toimintaa, täällä lähtisi kaikilta henki.” 

 Ilmastonmuutoksen suhteen suomen nuoret eivät ehkä ylitä radikaalin rajaa verrattuna toisiin nuoriin, mutta nämä näkemykset voidaan nähdä radikaaleina esimerkiksi yritysten ja vanhemman väestön suhteen. 

”Nuorten aktivismin, niin protestien kuin informaation levittämisen vaikutus on saanut aikaan muutoksia, jotka olisi voitu saada aikaan jo 2000-luvun vaihteessa. Silloin ilmastonmuutokseen vahvimmin vaikuttavat yritykset eivät vielä kokeneet tarpeeksi voimakasta painetta tehdä muutoksia.”


Sosiaalisissa ongelmissa nuoret olivat selvästi samaa mieltä

Asteikolla 1 vastasi suurempaa  ja 5 pienempää henkilökohtaista vapautta. Nämä vastaukset näkyvät myös yksittäisien sosiaalisien ongelmien vastauksissa. 

Yksikään vastanneista ei halunnut laajentaa uskonnon roolia valtiossa, he olivat myös yksimielisiä abortin sallimisen suhteen. 93,7% näki maahanmuuton yleisellä tasolla olevan hyödyllistä ja vain 33,3% uskoi suomen ottavan vastaan liian paljon turvapaikanhakijoita/pakolaisia. 

Sukupuoli-identiteettiin ja biologiseen sukupuoleen liittyvissä kysymyksissä syntyi enemmän eroja. 87,6% uskoivat sukupuoli-identiteetin ja biologisen sukupuolen olevan eri asioita.  93,8% uskoivat, että ihmisen sukupuoli-identiteetti voi erota hänen biologisesta sukupuolestaan .

Suurimmat erot tähän aiheeseen liittyen tulivat, kun kysyttiin, että pitäisikö näiden erojen olemassa oloa huomioida yhteiskunnassa.

Sosiaalisissa kysymyksissä Suomen nuoret ovat selvästi liberaalimpia, kuin monissa muissa maissa. Vanhana syynä tähän on suomen kulttuuri, joka on ollut jo pitkään liberaalimpi, kuin muualla pääasiassa pohjoismaiden ulkopuolella.  Luotto tieteeseen uskonnon sijasta tulee myös esille vastauksissa. 

” Uskontojen vaikuttaminen mm. translakiin, aborttiin ja muihin kysymyksiin on minun mielestä epäolennaista vaan päätös pitäisi tehdä tieteen perustein. “ 
“On olemassa biologisia perusteita ja todisteita transsukupuolisuudesta. Tämä asia tulisi viedä paremmin ihmisten tietoisuuteen.” 

Ja vaikka näihin kysymyksiin ei löydy täyttä yhteisymmärrystä, erimielisyydet syntyvät vasta syvemmällä keskustelussa.  

“ Sukupuoli: Mielestäni sukupuoli-identiteetin ja biologisen sukupuolen välillä voi olla ero. Toinen asia on kuinka yleistä tämä on ja kuinka tähän tulisi yhteiskunnassa suhtautua.” 
” Sukupuoli identiteetti ja biologinen sukupuoli ovat eri asioita, mutta identiteetit eivät voi mennä miehen ja naisen ulkopuolelle. Esimerkiksi ei ole käsitettä kuten sukupuolineutraali ihminen.” 

Jo nämä yllämainitut kaksi lainausta ovat monissa maissa radikaaleja ja niitä radikaalimpia mielipiteitä silti löytyy. Yksi syy näihin mielipiteisiin voi olla suomen kirkon asema nuorten keskuudessa. Suurimpien uskontoryhmien asettamat moraaliset säännöt ovat vastakkain monien näiden sosiaalisten ongelmien kanssa. Kansainvälisen ISSP-kyselyn mukaan 29% naisista ja 22% miehistä iältään 25-34 on luopunut uskosta jumalaan. Nykypäivän nuoret kasvavat kodeissa, joissa uskonnollista moraalisysteemiä ei opeteta.  

Moni nuorista hakee vastauksia sosiaalisiin kysymyksiin tieteestä, joka johtaa näihin liberaaleihin vastauksiin. On tietenkin hyvin mahdollista, että nuoret päätyvät näihin lopputuloksiin ilman tiedettä, tai uskontoa, mutta lopputulos on silti sama. 

Uskon, että tässä suhteessa suomen nuoret ovat radikaaleja verrattuna muihin maihin. 


Ekonomisissa kysymyksissä nuoret eivät kuitenkaan ole radikaaleja

Suomen sosiaalidemokraattinen kapitalismi on nuorten mielestä toimiva.  93,8% Näkee suomen sosiaaliturvan hyvänä ja 75% ei usko, että suomen rikkaita verotetaan liikaa. Kun kysymyksien aluetta laajennetaan maailmaan, nousee enemmän erimielisyyksiä. 86,7% uskoo yrityksillä olevan liian paljon valtaa maailmalaajuisesti. Ja vastanneista 46,7% olivat erittäin samaa mieltä. Lisäksi 68.8% uskoo työntekijöillä olevan liian vähän valtaa maailmanlaajuisesti. Näissä kysymyksissä kaikki vastaukset eivät kuitenkaan tule radikaaleista ekonomisista muutoksista, vaan nuoret haluavat parantaa maailman oloja tuomalla maailmaa Suomen systeemiä kohti.  

” -Suomessa työnantajat ovat yleisesti ottaen tasavertoisia työntekijöidensä kanssa maamme vahvan ammattiliittoperinteen ansiosta. Valitettavasti näin ei ole suuressa osassa maailman valtioissa”

Ekonomisesti nuoret eivät vastauksien perusteella ole radikaaleja, vaan kulkevat samoilla linjoilla, kuin monet muutkin Euroopan maat. Tietenkin vain näiden vastausten perusteella ei voida päätellä miten he ratkaisisivat näkemänsä epäkohdat, esimerkiksi yritysten vallan kanssa. On mahdollista, että suomen nuorilla on sosialistisia, kommunistisia tai toisessa suunnassa nationalistisia näkemyksiä näiden ekonomisten ongelmien ratkaisemiseen, mutta tätä pitää tutkia muilla tavoin. Radikalismi ei kuitenkaan ole pelkkien arvojen omistamista. 

Kuten alussa mainituista tapauksista näkee, monesti radikaalit ajatukset johtavat väkivaltaan. 

Suomen nuoret siis haluavat nähdä suuria poliittisia muutoksia. Kuinka pitkälle he ovat valmiita menemään haluamiensa muutoksien saavuttamiseksi? 

Valmius protesteihin ei yllätä. Protestit ovat hyvä tapa levittää poliittisia viestejä, joten ei ole ihme, kuinka poliittisesti aktiiviset nuoret ovat valmiita siihen. Seuraavien kysymysten vastaukset taas ovat hieman mielenkiintoisempia.  

Vain 12,5% olisi valmiita osallistumaan kohdistuneeseen väkivaltaan, mutta 43,8% olisi valmiita osallistumaan vallankumoukseen. Vallankumoukseen osallistuminen olisi varmasti radikaali teko.  

Tämä voi kuitenkin olla hyvä asia. Vaikka he olisivat valmiita vallankumoukseen, nuoret eivät ainakaan vielä näe selvää syytä siihen. 68,8% näkee suomen hallituksen tekevän hyvää työtä ja vastaukset yksittäisiin kysymyksiin eivät olleet vahvoissa ristiriidoissa Suomen nykyisen politiikan kanssa.  Mutta jos suomessa ikinä nousisi valtaan ryhmä/henkilö, joka yrittäisi vähentää ihmisten vapauksia, nuorten valmius taistella tätä vastaan on positiivista. 

Suomessa tilanne siis ei ole niin pelottava, kuin esimerkiksi Amerikassa.  Mikä selittää nämä erot?  

Julie M.Norman ja Drew Mikhael Belfastin yliopistosta kertovat The Washington Postille kirjoittamassaan artikkelissa, että suurimpana syynä radikalisaatiolle ei välttämättä ole ideologioiden keskususkojen houkuttelevuus, vaan nuoria houkuttaa ryhmään kuuluminen, sekä ideologian heille antama paikka maailmassa. 

Suomen sosiaaliturvan kattavuus nuorille saattaa olla syy, miksi he eivät hakeudu ryhmiin, joissa tällaiset radikaalit näkemykset voisivat tulla osaksi heidän elämäänsä. 

Suurena erona on myös Amerikan kansan jakautuminen kahteen puolueeseen, joka luo rajoja ihmisten välille. ”Jos et kuulu meidän puolellemme, olet vihollinen” on vaarallinen tapa jakaa ihmisryhmiä ja suomen laajempi poliittinen jakauma puolueiden välillä on auttanut tässä.  

Uskonnolla, tai tarkemmin sen puutteella, on myös rooli tässä. Monet radikaalien tekemät hyökkäykset saavat pohjansa uskonnollisista merkityksistä. Syy ei kuitenkaan ole välttämättä uskonnon opetuksissa, vaan uskonto saattaa antaa ihmisille merkityksen poliittisille ajatuksilleen.  

Lisäksi suomen opetus on tasoltaan erittäin hyvää. Hyvin koulutettu nuoriso on luultavasti varovaisempi adoptoimaan usein tunteisiin vetoavia radikaaleja ajattelutapoja, tässä myös auttaa luotettava ja puolueeton media, jonka suomi ylpeänä omistaa. ”Reporters without borders” -järjestön keräämän datan mukaan suomessa on maailman toiseksi vapain media.   

Radikalisaatio tapahtuu, sitä ei voida kieltää, mutta suomen nuoret eivät ole ainakaan tämän kyselyn perusteella radikaaleja. On silti tärkeää aktiivisesti tukea keinoja, joilla radikalisaatiota vältetään. 

INFOGRAFIIKKA JA TEKSTI: Veeti Taimisto

KUVITUS: Ilari Antila

TOIMITUS JA VERKKOTAITTO: Silja Huhta

vanessa hudgens leaked nudes michelle joy phelps nude xxxpor.win redo of healer rule 34 hd porn free downlode, the owl house r34 videos on love making wifeporn.win asian girl destroyed in anal sex most popular porn vid, pornstar with the biggest boobs chinese massage happy ending xxnx.vip pokemon may rule 34 paige vanzant onlyfans nudes
forge of empire login what is a rainbow kiss tiktok bigtitswife.vip we live togather porn emily black leaked onlyfans, allice in wonderland porn videos pornos de madrastras pornoblacked.com videos por no gratis sunny ray onlyfans leaks, watch free porn movies old man sucking tits rexporn.vip nude women in mexico lesbian dirty talk porn